Kahramanmaraş 1 Şubesi

İLKSAN'ın keyfî değişikliklerine mahkemeden iptal

Eğitim-Bir-Sen olarak, İLKSAN AnaStatüsü’nde 2017 tarihinde gerçekleştirilen, sandığın bakanlıkça denetimini keyfî hâle getiren ve ilçe/il temsilcilerinin görev süresini iki yıl daha uzatan değişikliklere karşı açtığımız davada, mahkeme, hukuksuzluğa ve keyfîliğe geçit vermedi.

İLKSAN AnaStatüsü’nde 2.3.2017 tarihinde yapılan değişiklikle, sandığın idari ve mali işlemlerinde her iki yılda bir bakanlık müfettişleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen denetim imkânı kaldırılarak Bakan tarafından gerekli görülmesi hâlinde bakanlıkça denetlenebileceği şeklinde denetimi keyfî ve belirsiz hâle getiren bir düzenleme yapılmıştı. Aynı düzenlemeyle dört yıl için seçilmiş bulunan mevcut il ve ilçe temsilcilerinin görev süreleri yine keyfî bir şekilde altı yıla çıkarılmış, bu suretle sandık temsilci ve genel kurul seçim sandığı, üyelerin önünden kaçırılmak istenmişti.

Danıştay 12. Dairesi, kararında, “İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına üyeliğin Kanunda sayılan görevlerde bulunanlar için zorunlu olduğu ve resen aidat kesildiği, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Sandığın mal ve alacaklarının Devlet malı niteliğinde olduğu hususları göz önüne alındığında, ileri sürülen nedenlerin, Sandığın denetimine ilişkin olarak olağan denetim sisteminden çıkılmasını gerektirecek hukuken kabul edilebilir, geçerli bir neden olarak görülmesi mümkün değildir. … Seçim kuralları ile ilgili değişikliklerin, ancak değişiklikten sonra yapılacak seçimler için geçerli olması, değişiklikten önce yapılmış seçimlerin sonucunu etkileyecek şekilde yürürlüğe konulmamaları seçim hukukunun doğal bir sonucudur. Dava konusu Anastatü'nün değişik Geçici 1. maddesindeki söz konusu düzenleme ile Sandık üyelerinin oylarıyla seçilen il ve ilçe temsilcilerinin görev sürelerinin Anastatüde yapılan değişiklikle 6 yıla uzatılmış olduğu anlaşılmakta olup, bu durum Sandık üyelerinin temsilcilerini kendi iradelerine uygun olarak seçme hakkını iki yıl süre ile sakatlayacağı anlamına geleceği açık olup, yapılan düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır” gerekçesine yer verdi.

İLKSAN’da son ilçe temsilcileri seçimleri 9.4.2016 tarihinde, il temsilcileri seçimleri ise 11.6.2016 tarihinde yapılmıştı. Mahkeme kararı doğrultusunda, 9.4.2020 tarihinde ilçe temsilcilerinin, 11.6.2020 tarihinde ise il temsilcilerinin görev süresi sona erecek olup, bu tarihten önce İLKSAN ilçe ve il temsilcileri seçimlerinin yapılması zorunludur. Aksi hâlde temsilci seçimleri yapılmadan toplanan Genel Kurul ve alınacak kararlar, hukuksuz ve kanuna aykırı hâle gelecektir.

Mahkeme kararı için tıklayınız